CASIO PRO TREK – Outdoor- und Trekking-Uhren für Profis
 

Retningslinjer for personvern

 1. Generell informasjon om innsamling av personopplysninger
  For oss i CASIO Europe GmbH («CASIO») er vern av personopplysninger et viktig anliggende. Personvernerklæringen beskriver hvordan CASIO (i det følgende også omskrevet som «vi», «oss» og «våre») bruker og verner personopplysninger som samles inn gjennom protrek.eu («CASIOs hjemmeside»).
  Personopplysninger er opplysninger om deg, så som tittel, navn, adresse, e-post-adresse, telefonnummer, bankforbindelse, kredittkortnummer, IP-adresse osv. Vi samler og behandler dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning («GDPR») og andre relevante nasjonale personvernbestemmelser.
  Regelmessig innsamling og bruk av personopplysninger skjer kun med ditt samtykke eller når databehandlingen er tillatt ifølge lover og forskrifter. De følgende punktene beskriver art, omfang og formål med innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger.
  Vi beskriver nede i detalj våre aktiviteter i de tilfellene der vi gir oppdrag til andre tjenesteleverandører i forbindelse med enkelte deler av vårt tilbud eller våre tjenester, eller der vi bruker dine data til markedsførings- eller analyse-formål. Vi informerer her også om fastsatte kriterier for og varighet til lagringen. I tillegg opplyser vi deg om dine rettigheter i forbindelse med databehandlingen.
  Denne personvernerklæringen gjelder kun CASIOs hjemmeside. Dersom du følger en lenke fra våre sider til en tredjeparts nettside, må du henvende deg dit for informasjon om hvordan de behandler dine data.
 2. Kontaktinformasjon
  • Navn og adresse til den behandlingsansvarlige (CASIO)
   Den behandlingsansvarlige for personopplysningene etter GDPR og etter alle andre relevante personvernbestemmelser i EU, er CASIO («Den behandlingsansvarlige»). Hvis du har spørsmål, forslag eller kritikk angående personvernet på vår hjemmeside, ber vi deg ta kontakt med:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   DE-22848 Norderstedt
   Tyskland
   info@casio.de
   Tel.: +49 (0)40-528 65-0
  • Navn og adresse til personvernombudet
   Enhver registrert kan også når som helst henvende seg direkte til vårt personvernombud med alle spørsmål og bemerkninger angående personvernet. Personvernombudet kan nås under:

   CASIO Europe GmbH
   Data Protection Officer
   Casio-Platz 1
   DE-22848 Norderstedt
   Tyskland
   Telefon: +49 (0)40-528 65-0
   E-post: dataprotection@casio.de
 3. Informasjon om lovhjemler og varighet av datalagringen
  • Lovhjemler for behandling av personopplysninger
   Lovhjemmelen for å innhente samtykke til behandling av personopplysningene er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav a.
   Behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, er hjemlet i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav b. Det gjelder også hvis databehandlingen er nødvendig allerede før avtaleinngåelsen.
   Hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en av våre rettslige forpliktelser, tjener GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav c som lovhjemmel.
   Dersom behandlingen er nødvendig for å verne din eller en annen fysisk persons vitale interesser, er behandlingen hjemlet i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav d.
   Hvis behandlingen er nødvendig for ivareta en berettiget interesse til vårt foretak eller til en tredjepart, og hvis dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse, så er behandlingen hjemlet i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f.
  • Lagringsperiode og sletting av data
   Personopplysningene som vi samler inn, behandler og lagrer, lagres i prinsippet bare så lenge det konkrete formålet med lagringen krever det. Når formålet med lagringen faller bort, vil dine data slettes eller sperres.
   Men europeiske forordninger, relevante nasjonale lover og andre forskrifter kan i noen tilfeller kreve lengre lagring av dataene. Når lagringsfristen går ut, sletter vi dine data eller sperrer dem.
 4. Dine rettigheter
  Så lenge vi behandler dine personopplysninger, er du «registrert» i henhold til GDPR. Som registrert har du følgende rettigheter overfor CASIO:
  • Rett til innsyn i behandlingen
   Du kan i henhold til personvernreglene til enhver tid kreve svar om vi behandler dine personopplysninger. I så fall har du rett til innsyn i omfanget av databehandlingen.
  • Rett til korrigering
   Du kan kreve at CASIO korrigerer eller kompletterer dine data, hvis de er uriktige eller ufullstendige.
  • Rett til begrensning av behandlingen
   Under visse forhold kan du kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
  • Rett til sletting
   Du kan under visse forutsetninger kreve at CASIO sletter dine personopplysningene uten ugrunnet opphold. Du har ikke rett til sletting hvis databehandlingen er nødvendig.
  • Underretningsplikt
   Hvis du har krevd korrigering, sletting eller begrensning i samsvar med dine rettigheter, er CASIO forpliktet til å underrette enhver mottaker som har fått utlevert personopplysninger, om enhver korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats.
  • Rett til dataportabilitet
   Du har rett til å motta personopplysningene om deg selv som du har gitt til CASIO, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Dessuten har du under visse forutsetninger rett til å overføre disse opplysningene til et annet foretak uten at CASIO kan hindre dette.
  • Innsigelsesrett
   Du har rett, av grunner knyttet til din særlige situasjon, til enhver tid å protestere mot behandling av dine personopplysninger hvis behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav e eller f.
   Din innsigelse fører til at CASIO ikke lenger behandler personopplysningene, med mindre CASIO kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
   Dersom vi driver direkte markedsføring mot deg, har du til enhver tid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger til slik markedsføring. Du kan informere oss om din innsigelse under følgende adresse:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   DE-22848 Norderstedt
   Tyskland
   E-post: info@casio.de
  • Rett til å trekke tilbake samtykket til databehandlingen
   Hvis du har gitt oss ditt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke det tilbake. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen basert på ditt samtykke, i det tidsrommet samtykket forelå.
  • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
   Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstat der du har ditt vanlige bosted, har ditt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted, dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med GDPR.
 5. Besøk på vår hjemmeside og lagring av loggfiler
  Hver gang du besøker CASIOs hjemmeside, registrerer vårt system automatisk data og informasjon sendt fra din PC.
  Følgende personopplysninger registreres:
  • informasjon om din nettlesertype
  • informasjon om ditt operativsystem
  • informasjon om din nettleverandør
  • din IP-adresse
  • dato og klokkeslett for besøk på vår side
  • informasjon om nettsiden som du brukte for å besøke vår hjemmeside
  • informasjon om nettsiden som du besøker via vår hjemmeside.
  Det er dataene som vårt system samler inn om deg og lagrer i loggfiler. Disse data lagres ikke sammen med andre personopplysninger om deg. Lovhjemmelen for midlertidig lagring av data og loggfiler er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f.
  Vi har en berettiget interesse i å samle inn og midlertidig lagre disse data, fordi vårt system må lagre IP-adressen en liten stund for å kunne vise deg nettsiden på din PC. IP-adressen din må lagres så lenge du oppholder deg på vår hjemmeside.
  Den lagres i loggfilen for at vår hjemmeside skal fungere. I tillegg brukes disse data til å forbedre vår hjemmeside og for å sikre informasjonssikkerheten i våre systemer. Loggfilene analyseres ikke til markedsføringsformål.
  Så snart dataene ikke lenger er nødvendige til de nevnte formålene, slettes de eller avidentifiseres, slik at de ikke lenger kan knyttes til deg. Data lagret i loggfiler, vil bli slettet etter sju dager.
 6. Bruk av informasjonskapsler
  I tillegg til de nevnte data bruker CASIOs hjemmeside også forskjellige typer informasjonskapsler som lagres på din PC.
  Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din PC eller en bærbar enhet når du besøker CASIOs hjemmeside. Vi får tilgang til forskjellige opplysninger gjennom bruken av informasjonskapsler.
  Du finner mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, i våre retningslinjer for informasjonskapsler.
 7. Kundeavis
  Du har mulighet til å abonnere på CASIOs kundeavis på vår hjemmeside. Opplysningene som du registrerer i påmeldingsskjemaet overføres til oss. Dette er vanligvis:
  • din e-post-adresse
  • ditt navn
  • ditt land
  Vi trenger e-post-adressen for å kunne sende deg kundeavisen. De øvrige opplysningene er frivillige.
  For påmelding til vår kundeavis bruker vi den såkalte double-opt-in-metoden. Det betyr at vi, etter påmeldingen, sender en e-post til e-post-adressen du har oppgitt, der vi ber om en bekreftelse for at du ønsker kundeavisen tilsendt. Hvis du ikke bekrefter påmeldingen i løpet av 24 timer, sperrer vi dine opplysninger og sletter dem automatisk etter en måned. I tillegg lagrer vi IP-adressene og tidspunktene for både påmelding og bekreftelse. Formålet med denne operasjonen er at vi kan dokumentere din påmelding og ev. kan informere deg om mulig misbruk av dine personopplysninger.
  Etter din bekreftelse lagrer vi din e-post-adresse og de øvrige opplysningene for tilsending av kundeavisen. Lovhjemmelen er GDPR artikkel 6 nummer 1 setning 1 bokstav a. Vi sletter dine personopplysninger så snart du har sluttet å abonnere på vår kundeavis, eller når kundeavisen opphører.
  Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å trekke ditt samtykke tilbake. Nederst i hver kundeavis er det en lenke som du kan klikke på for å melde deg av kundeavisen. Et annet alternativ er å sende en e-post til newsletter@casio.de eller en melding til den behandlingsansvarlige nevnt oppe i denne personvernerklæring.
 8. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
  • Generelt
   Vi overfører dine personopplysninger til tjenesteleverandører, forretningspartnere, tilknyttede foretak og andre parter kun i samsvar med gjeldende personvernregler.
   Vi kan utlevere dine personopplysninger til tjenesteleverandører på vårt oppdrag, og forplikte dem til å gjennomføre tjenesten i vårt navn (databehandling på oppdrag). Disse tjenesteleverandørene kan være tilknyttede foretak til CASIO eller eksterne tjenesteleverandører. Her følger vi de gjeldende strenge nasjonale og europeiske personvernreglene. Tjenesteleverandørene er underlagt våre instrukser, og er forpliktet gjennom avtale å følge strenge regler ved behandlingen av personopplysninger. Disse tillater databehandling kun for å yte tjenester i vårt navn eller hvis det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Vi har på forhånd fastsatt våre tjenesteleverandørers rettigheter og plikter angående databehandlingen.
   Vi har lov å utlevere personopplysninger til tredjeparter, hvis det er påkrevd av en lov eller en rettsprosess, eller for å levere og administrere våre produkter og tjenester. Dessuten kan vi være forpliktet til å gi opplysninger til politiet eller en annen myndighet. Hvis det er nødvendig å overføre personopplysninger mellom parter som samarbeider om å levere CASIOs tjenester til deg, har vi også lov til å utlevere personopplysninger. I forbindelse med revisjoner og inspeksjoner er det som oftest ikke mulig å unngå utlevering av personopplysninger.
  • Nettverkstjenester
   Vår hjemmeside og dermed også din brukerkonto er lagret hos en ekstern tjenesteleverandør. Mer informasjon om vår tjenesteleverandør finner du her: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Vår tjenesteleverandør har tilgang til dine personopplysninger kun etter vår instruks. (databehandling på oppdrag). Vår tjenesteleverandør gjennomfører strenge tekniske tiltak for å verne dine personopplysninger. Vår partner overfører ikke personopplysninger til tredjeparter, med mindre overføringen er nødvendig for å levere avtalte tjenester, eller han er forpliktet til å gjøre det for å oppfylle en lov eller for å følge en gyldig og forpliktende anmodning fra en regjerings- eller tilsynsmyndighet. Dataene som formidles her, er begrenset til det nødvendige. Vår tjenesteleverandør lagrer opplysningene kun på servere i Tyskland.
   Vår tjenesteleverandør er underlagt våre instrukser, og er forpliktet gjennom avtale å følge strenge regler ved behandlingen av personopplysninger. Disse tillater databehandling kun for å yte tjenester i vårt navn eller hvis det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Vi har på forhånd fastsatt vår tjenesteleverandørs rettigheter og plikter angående databehandlingen. Lovhjemmelen for behandling av dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f. Formålet med databehandlingen er å kunne bruke tjenesteleverandørens servere. Vår tjenesteleverandør lagrer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig for dette formål.
  • Databasevedlikehold
   Vi samarbeider med eksterne tjenesteleverandører for applikasjonsutvikling og databasevedlikehold. Mer informasjon om vår tjenesteleverandør finner du her: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Tjenesteleverandørene har tilgang til personopplysningene kun etter vår instruks. (databehandling på oppdrag). Våre tjenesteleverandører gjennomfører strenge tekniske tiltak for å verne dine personopplysninger. Våre tjenesteleverandører overfører ikke personopplysninger til tredjeparter, med mindre overføringen er nødvendig for å levere den avtalte tjenesten, eller de er forpliktet til å gjøre det for å oppfylle en lov eller for å følge en gyldig og forpliktende anmodning fra en regjerings- eller tilsynsmyndighet. Dataene som formidles her, er begrenset til det nødvendige.
   Våre tjenesteleverandører er underlagt våre instrukser, og er forpliktet gjennom avtale å følge strenge regler ved behandlingen av personopplysninger. Disse tillater databehandling kun for å yte tjenester i vårt navn eller hvis det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Vi har på forhånd fastsatt våre tjenesteleverandørers rettigheter og plikter angående databehandlingen.
   Lovhjemmelen for behandling av dine personopplysninger er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav f. Formålet med databehandlingen er at tjenesteleverandørene vedlikeholder våre databaser. Våre tjenesteleverandører lagrer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig for dette formål.
 9. Sikkerhetsstandarder
  CASIO har implementert tilstrekkelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetsstandarder for å verne personopplysninger mot tap, misbruk, endring eller ødeleggelse. Våre tjenestetilbydere har forpliktet seg i avtalen å sikre konfidensialiteten til personopplysningene. De skal heller ikke bruke dataene til formål som vi ikke har godkjent.
 10. Endring av denne erklæringen
  Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi anbefaler deg derfor å lese den gjennom regelmessig for å bli kjent med våre tiltak innen personvern. Denne personvernerklæring ble sist endret 14.05.2018.