CASIO PRO TREK – Outdoor- und Trekking-Uhren für Profis
 
 

Sekretesspolicy

 1. Allmän information om insamlig av personuppgifter
  För CASIO Europe GmbH (hädanefter kallat ”CASIO“) är det mycket viktigt att dina personuppgifter skyddas. Integritetspolicyn beskriver på vilka sätt CASIO (nedan även ”vi“, ”oss“ och ”vår“) använder och skyddar de personuppgifter som insamlas via vår protrek.eu (”CASIO-webbplatsen“).
  Med personuppgifter menas alla uppgifter som gäller dig som person, till exempel din titel, ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, dina bankkontouppgifter, ditt kreditkortsnummer, din IP-adress etc. Vi behandlar endast dina personuppgifter enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) samt andra bestämmelser eller den tillämpbara nationella dataskyddslagstiftningen i det land du befinner dig i.
  Insamling och användning av personuppgifter genomförs i regel endast om du först har godkänt dessa åtgärder eller om behandling av dessa data är tillåtet enligt lagstadgade bestämmelser. Följande bestämmelser innehåller information om metoderna för, omfattningen av och syftet med insamling och bearbetning av dina personuppgifter.
  För den händelse vi anlitar tjänsteleverantörer för vissa enskilda funktioner i vårt utbud eller våra tjänster eller om vi använder dina uppgifter i annons- eller analyssyfte ger vi dig information om motsvarande processer nedan. Här följer även information om de definierade villkoren och hur länge uppgifterna sparas. Vi informerar dig även om dina rättigheter i samband med behandling av alla data.
  Denna integritetspolicy gäller uteslutande vår CASIO-webbplats. Om du leds vidare till webbplatser från en tredje part via länkar på våra sidor ber vi dig informera dig där om de sätt på vilka dina uppgifter behandlas.
 2. Kontaktuppgifter
  • Namn och adress till ansvarig part (CASIO)
   Den ansvariga parten enligt GDPR samt alla tillämpbara lagstadgade dataskyddsbestämmelser inom EU är CASIO (”Ansvarig part”). Om du har frågor, förslag eller kritik i samband med dataskydd på vår webbplats ber vi dig kontakta:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Tyskland
   info@casio.de
   Tel.: +49 (0)40-528 65-0
  • Namn och adress till dataskyddsansvarige
   Alla berörda parter kan när som helst rikta frågor och förslag gällande dataskydd direkt till vår dataskyddsansvarige. Denna person nås på:

   CASIO Europe GmbH
   Data Protection Officer
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Tyskland
   Telefon: +49 (0)40-528 65-0
   E-post: dataprotection@casio.de
 3. Förtydligande av rättslig grund och lagringstid
  • Rättslig grund för behandling av personuppgifter
   I den mån vi får ditt samtycke till behandling av personuppgifter är artikel 6 paragraf 1 a i GDPR den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.
   Vid behandling av personuppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal med dig är artikel 6 paragraf 1 b GDPR den motsvarande rättsliga grunden. Detta gäller även för behandlingsprocesser som redan är relevanta innan ett avtal tecknas.
   Om vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla en av våra rättsliga skyldigheter är artikel 6 paragraf 1 c GDPR den rättsliga grunden.
   I händelse av att ett av dina eller en annan fysisk persons väsentliga intressen påverkas och gör det nödvändigt för oss att behandla vissa personuppgifter gäller artikel 6 paragraf 1 d GDPR som rättslig grund för denna behandling.
   Om uppgifterna måste behandlas för att bevara ett av vårt företags eller en tredje parts legitima intressen, och om inte dina intressen, väsentliga rättigheter och friheter överväger vårt legitima intresse gäller artikel 6 paragraf 1 f GDPR som rättslig grund för denna behandling.
  • Lagringstid och radering av data
   Vi lagrar principiellt endast de personuppgifter som insamlas, bearbetas och lagras av oss så länge som det krävs för att uppfylla det konkreta syftet med lagringen. Om syftet med lagringen upphör att existera raderas eller spärras dina personuppgifter.
   Därutöver kan det hända att EU-bestämmelser, tillämpbara nationella lagar eller andra direktiv kräver att de uppgifter som behandlas av oss lagras under en längre tid. När denna lagringstid går ut raderar eller spärrar vi dina personuppgifter.
 4. Dina rättigheter
  När vi behandlar dina personuppgifter är du en ”berörd person” enligt GDPR. Som berörd person har du följande rättigheter gentemot CASIO:
  • Rätt till information gällande behandling
   Du kan när som helst begära att vi informerar dig inom ramen för lagstadgade bestämmelser gällande huruvida personuppgifter behandlas av oss. Om så är fallet har du rätt att kräva information om omfattningen av denna databearbetning.
  • Rätt till korrigering
   Du har rätt att begära att dina uppgifter korrigeras och/eller kompletteras av CASIO om de av dina personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga.
  • Rätt till begränsad behandling
   Om villkoren för denna åtgärd uppfylls kan du kräva att dina personuppgifter endast bearbetas i begränsad utsträckning.
  • Rätt till radering
   Du kan kräva att CASIO omedelbart raderar dina personuppgifter, om villkoren för denna åtgärd uppfylls. Rätten till radering existerar inte om bearbetningen är nödvändig.
  • Rätt till information
   Om du har hävdat din rätt att kräva att CASIO korrigerar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter är denna part skyldig att meddela alla parter som mottagit dessa personuppgifter att uppgifterna ska korrigeras eller raderas, om inte detta visar sig vara omöjligt eller kräver orimligt omfattande åtgärder.
  • Rätt till dataöverföring
   Du har rätt att erhålla en förteckning av de personuppgifter som du har uppgett till CASIO i strukturerad, allmänt vedertagen och maskinellt läsbar form. Dessutom har du rätt att skicka dessa uppgifter vidare till ett annat företag utan att denna åtgärd förhindras av CASIO, om villkoren härför uppfylls.
  • Rätt att invända
   Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas enligt artikel 6 paragraf 1 e eller f GDPR av skäl som gäller din särskilda situation.
   Följden av invändningen blir att CASIO inte längre behandlar de personuppgifter som gäller dig, om inte företaget kan framlägga tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen krävs av för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.
   Om vi bedriver marknadsföring mot dig har du rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte längre används i syfte att skicka dig personinriktad reklam. Du kan invända mot behandlingen genom att skicka ett meddelande till följande adress:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Tyskland
   E-post: info@casio.de
  • Rätt att återkalla godkännandet av en dataskyddspolicy
   Om du har godkänt en dataskyddspolicy kan du när som helst återkalla detta godkännande. När du återkallar godkännandet påverkas inte lagligheten gällande den behandling som skett fram till tidpunkten för återkallandet.
  • Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet
   Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du befinner dig, på din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, utan att detta påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.
 5. Besök på vår webbplats och sammanställning av loggfiler
  Varje gång du besöker vår CASIO-webbplats registrerar vårt system vissa data och uppgifter från ditt datorsystem automatiskt.
  Härvid insamlas följande personuppgifter:
  • Information om den typ av webbläsare du använder
  • Information om ditt operativsystem
  • Information om din internetleverantör
  • Din IP-adress
  • Datum och klockslag för ditt besök på vår webbplats
  • Information gällande från vilken webbplats ditt system kommer till vår webbplats
  • Information om vilken webbplats som öppnas av ditt system via vår webbplats.
  De uppgifter som vi anger att vi samlar om dig lagras i loggfiler i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte på samma ställe som andra personuppgifter. Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifter och loggfiler är artikel 6 paragraf 1 f GDPR.
  Vi har ett legitimt intresse att insamla och tillfälligt lagra de uppgifter som nämns, eftersom det är nödvändigt att spara IP-adressen i systemet för att kunna leverera webbplatsen till din dator. När du surfar på vår webbplats måste din IP-adress lagras under hela sessionens tid.
  Loggfilen sparas för att garantera att webbplatsen fungerar som den ska. Dessutom används dessa data för att förbättra vår webbplats och för att garantera våra IT-systems säkerhet. Loggfilerna utvärderas inte i marknadsföringssyfte.
  Uppgifterna raderas eller förvrängs, så att de inte längre kan kopplas till dig, så snart de inte längre krävs i de syften som anges här. Om uppgifterna sparas i loggfiler raderas de efter sju dagar.
 6. Användning av cookies och marknadsföringsåtgärder
  Förutom de ovanstående uppgifterna används olika sorters cookies när du använder vår CASIO-webbplats, som sedan sparas på din dator.

  Cookies är små textfiler som sparas på din dator eller på mobila enheter när du besöker vår CASIO-webbplats. Via dessa cookies får vi tillgång till olika data.

  All information om vilka cookies vi använder finns i vår cookie-policy.

  Via den här CASIO-webbplatsen placeras dessutom cookies på din enhet från tredje part (d.v.s. inte från CASIO). Vi låter tredje part få åtkomst till CASIO-webbplatsen, men har inte kontroll över den information som samlas in av cookien och kan inte heller få åtkomst till datan. Den informationen tillhandahålls i sin helhet av respektive tredje part i enlighet med respektive integritetspolicy.

  • Google Analytics
   Den här CASIO-webbplatsen använder webbanalystjänsten Google Analytics. Utgivare är Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Den används för att analysera användares beteende, för att kunna optimera såväl vår webbplats som våra annonser. Google Analytics använder ”cookies”. Informationen om användningen av vår CASIO-webbplats som samlas in genom cookies överförs till en Google-server i USA och lagras där.

   På vår CASIO-webbplats används Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att din IP-adress förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater som omfattas av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.
   Google har undertecknat Privacy Shield för EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Därför har vi ingått ett uppdragsbehandlingsavtal med så kallade standardavtalsklausuler, där Google åtar sig att endast behandla användaruppgifter i enlighet med våra instruktioner, och att följa EU:s uppgiftsskyddsnivå.
   Google använder den här informationen på uppdrag av operatören av CASIO-webbplatsen för att utvärdera din användning av vårt webbplats i syfte att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för operatören, samt erbjuda andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

   Användningen av Google Analytics är motiverad enligt artikel 6.1, led a) i GDPR, förutsatt att du har gett ditt samtycke när du besöker CASIO-webbplatsen. Du kan när som helst, med framtida verkan, återkalla ditt samtycke. Vi behandlar bara dina uppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas (i det här fallet sammanställning och utvärdering av statistik). Uppgifterna som skickas av oss och som är kopplade till cookies, autentiseringsuppgifter (till exempel användar-ID) eller annonserings-ID tas därför bort automatiskt efter 14 månader.
   Vi beskriver avanmälningsmöjligheterna i vår cookiepolicy.

   Mer information om Google Analytics och användning av uppgifter som genereras genom detta verktyg finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy samt på: https://www.google.de/analytics/terms/de.html.
  • Google Remarketing
   CASIO-webbplatsen använder funktionerna från Google Remarketing. Det görs ev. även i kombination med de enhetsöverskridande funktionerna från Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

   Google Remarketing använder cookies för att visa annonser anpassade utifrån dina personliga intressen. Verktyget samlar in och bearbetar din förkortade IP-adress samt cookie-ID:n och användardatan på CASIO-webbplatsen för att CASIO ska kunna ge målriktade produktrekommendationer och intressebaserade annonser. I kombination med Google AdWords och Google DoubleClick länkas de annonsmålgrupper som har skapats i Google Analytics Remarketing samman med de enhetsövergripande funktionerna från Google AdWords och Google DoubleClick. På det sättet kan intressebaserade, personanpassade annonser som baseras på dina ditt tidigare användnings- och surfbeteende och som visas på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) visas anpassade för dig på en av dina andra slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator). Dessutom kan vi med DoubleClick Floodlight-cookien spåra om du utför vissa åtgärder på vår webbplats efter att ha öppnat en av våra display/-videoannonser på Google eller en annan plattform via DoubleClick eller har klickat på en sådan (conversion tracking).

   Har du gett motsvarande samtycke länkar Google i det syftet samman din webb- och appanvändningshistorik med ditt Google-konto. Därigenom kan du få samma anpassade annonser på alla slutenheter på vilka du är inloggad med ditt Google-konto.

   Behandlingen av de insamlade uppgifterna i ditt Google-konto görs uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 paragraf 1 a GDPR). Mer information hittar du på https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en, https://www.google.de/doubleclick samt i integritetspolicyn från Google på: https://www.google.com/policies/. Google följer EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  • Google-webbtypsnitt
   Den här webbplatsen använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig återgivning av teckensnitt. Google-typsnitt installeras lokalt och det sker ingen anslutning till Googles servrar.

   Mer information och Googles gällande bestämmelser om uppgiftsskydd finns på: https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook
   CASIO-webbplatsen använder den så kallade ”Facebook-pixeln” från det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, om du är bosatt inom EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”).
   Facebook är certifierat enligt Privacy-Shield-avtalet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

   Med hjälp av Facebook-pixeln är det möjligt för Facebook att fastställa att besökarna på vår webbplats är målgrupp för att visa annonser (så kallade ”Facebook Ads”). Därför använder vi Facebook-pixeln för att endast visa våra Facebook Ads för de Facebook-användare som även har visat intresse för vår webbplats eller uppvisar bestämda kännetecken (t.ex. intresse för specifika ämnen eller produkter som fastställs utifrån de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (så kallad ”Custom Audiences”). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi även säkerställa att våra Facebook Ads motsvarar användarens intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi även undersöka effektiviteten hos Facebook-annonserna för statistiska ändamål och marknadsundersökningssyften genom att vi ser om användare efter att ha klickat på en Facebook-annons omdirigeras till vår webbplats (så kallad ”Conversion”).

   Facebooks bearbetning av datan utförs inom ramen för Facebooks datapolicy. Generella anvisningar rörande visning av Facebook Ads finns i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/policy.php. Särskild information och detaljer rörande Facebook-pixeln och dess funktion får du i hjälpavdelningen på Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

   Bearbetningen av de personuppgifter som samlas in via Facebook-pixeln utförs på grundval av ditt samtycke, artikel 6 paragraf 1 a GDPR.
  • YouTube
   För att visa videor använder den här CASIO-webbplatsen YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, som företräds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalt skickas din IP-adress till YouTube och cookies placeras på din dator redan när du öppnar en webbplats med inbäddade videor. Vi har dock kopplat våra YouTube-videor till det utökade dataskyddsläget (i det här fallet tar YouTube alltid kontakt med tjänsten DoubleClick från Google, men enligt Googles integritetspolicy utvärderas inte personlig information). Därigenom sparar YouTube inte längre information om besökarna. Först när du klickar på videon placerar YouTube cookies. Då överförs cookie-ID, IP-adress, enhetsinformation, geo-data och användarbeteende till YouTube och YouTube får veta att du har tittat på videon. Om du är inloggad på YouTube kopplas informationen även till ditt användarkonto (det kan du förhindra genom att du loggar ut från YouTube innan du öppnar videon). YouTube använder den här informationen för att kunna visa anpassade annonser på Googles webbplatser. Mer information finns i YouTubes integritetspolicy på https://support.google.com/youtube/answer/7585465?hl=de.

   Den rättsliga grunden för bearbetning är vårt berättigade intresse att sprida innehållet på vår webbplats, artikel 6 paragraf 1 f GDPR. På begäran lämnar vi gärna ut den information som ligger till grund för intresseavvägningen.

 7. Nyhetsbrev
  • Prenumeration på nyhetsbrevet
   På CASIO-webbplatsen har du möjlighet att prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. När du beställer nyhetsbrevet via formuläret skickas de uppgifter du anger till oss. Dessa är vanligtvis:
   • Din e-postadress
   • Ditt namn
   • Din nationalitet
   • Ditt födelsedatum
   Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Alla andra uppgifter du anger är frivilliga.

   Med ditt medgivande godkänner du att CASIO får informera dig om CASIO-produkter, tävlingar och priserbjudanden via e-post. Till CASIO-produkter hör armbandsur, elektronik (t.ex. musikinstrument, hjälpmaterial för skola och kontor, projektorer, kassaapparater och mobila datainsamlingsenheter) och appar.

   Du kan säga upp prenumerationen när som helst genom att återkalla ditt medgivande. I varje nyhetsbrev du får finns det en länk, som du kan öppna för att säga upp prenumerationen automatiskt. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till newsletter@casio.de eller ett meddelande till den ansvariga part som anges ovan i denna integritetspolicy.

   Vid prenumeration av vårt nyhetsbrev använder vi den så kallade double-opt-in-metoden. Det innebär att vi skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress du uppger när du har registrerat dig, i vilket vi ber dig att bekräfta att du vill får nyhetsbrev från oss. Om du inte bekräftar registreringen inom 24 timmar blockeras dina uppgifter och raderas automatiskt efter en månad.

   När du har bekräftat registreringen sparar vi din e-postadress och dina ytterligare uppgifter i syfte att skicka nyhetsbrevet till dig. Den rättsliga grunden är artikel 6 paragraf 1 avsnitt 1 a GDPR. Vi raderar dina uppgifter så snart du säger upp prenumerationen av nyhetsbrevet eller så snart denna prenumeration upphör.

   Dessutom sparar vi de IP-adresser du använde för registrering och bekräftelse, samt uppgifter om klockslag. Syftet med denna metod är att kunna bevisa din registrering och utreda ev. missbruk av dina personuppgifter.
  • Rättslig grund är art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

   Hantering av Emarsys
   Utskicket av nyhetsbrevet sker med hjälp av utskicksleverantören Emarsys plattform för nyhetsbrevsutskick från leverantören Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Tyskland (”Emarsys”). Vi tar använder Emarsys tjänster inom ramen för orderhantering. För statistiska ändamål utvärderar Emarsys hur många och vilka användare som öppnar nyhetsbreven vi skickar ut. För att kunna ge dig intressant information om CASIO-produkter och övriga nyheter gällande CASIO, registrerar Emarsys vidare om du klickar på länkarna i nyhetsbrevet.

   Länkarna som finns i nyhetsbreven anknyts till ditt deponerade kontakt-ID i Emarsys tjänst Web Extend. I samband med det registreras om du klickat på länkarna som finns i nyhetsbrevet i syfte att CASIOs e-postkampanjer ska kunna analyseras.

   I nyhetsbreven, som skickas ut med hjälp av vår utskicksleverantör Emarsys, finns en pixel. En pixel är en 1 x 1 pixel stor bild som inte är synbar för nyhetsbrevets genomsnittläsare, men ändå befinner sig i nyhetsbrevet. Med denna pixel registreras att nyhetsbrevet faktiskt öppnats, såvida du eller ditt e-postprogram laddar ned bilden.

   Förutsett att du tillåter att pixeln laddas ned, skickas i detta steg följande uppgifter vidare till Emarsys:
   • din IP-adress
   • din e-postklient
   • enhetsinformation
   Emarsys raderar dina uppgifter så fort vi ber Emarsys att radera dem eller lämna tillbaks dem. Det sker t.ex. när du återkallar ditt medgivande gentemot oss.

   Emarsys Dataskyddsbestämmelser kan du läsa om här: https://emarsys.com/privacy-policy/
  • UTM-parametrar
   Vidare är länkarna i våra nyhetsbrev som skickas genom utskicksleverantören Emarsys försedda med s.k. UTM-parametrar som är en del i webbanalysttjänsten Google Analytics som CASIO använder. Mer information om Google Analytics hittar du här.
 8. Skapande av anpassade användarprofiler
  Såvida du godkänner det, använder CASIO följande personrelaterade uppgifter för att skapa anpassade användarprofiler:
  • kontaktuppgifter,
  • webbläsardata,
  • märkespreferenser,
  • klickbeteende inom nyhetsbrevet samt
  • användarbeteende på webbplatser och sociala mediekanaler från CASIO
  • inköpsuppgifter (information om produkter som har lagts i varukorgen eller som har köpts)
  Den anpassade användarprofilen används av CASIO för att bättre kunna anpassa marknadsföring och reklamerbjudanden till dina personliga intressen. Rättslig grund är art. 6 avs. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@casio.de eller till ansvarig som nämnts ovan i denna sekretesspolicy. Vi raderar din anpassade användarprofil omedelbart så fort du meddelar ditt återkallande.
 9. Produktservice och reparation
  Vi utför servicetjänster för dina CASIO-produkter. Tänk på att våra eller vår servicepartners medarbetare under servicearbetet kan få en inblick i de data som finns sparade på enheten. Data som sparats på inskickade produkter hanteras inte ytterligare av CASIO eller vår servicepartner.
 10. Överföring av data till en tredje part
  • Principer
   Vi överför principiellt endast dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, affärspartners, anknutna företag och liknande tredje parter inom ramen för den gällande dataskyddslagstiftningen. Vi avslöjar eventuellt personuppgifter för de tjänsteleverantörer vi anlitar i syfte att dessa utför tjänster i vårt namn (verkställande av avtal). Dessa tjänsteleverantörer är till exempel CASIO-anknutna företag eller externa tjänsteleverantörer. Härvid följer vi strikt gällande nationella och europeiska dataskyddsdirektiv. Tjänsteleverantörerna måste följa våra instruktioner och begränsas av strikta avtalsbestämmelser när det gäller bearbetning av personuppgifter. Enligt dessa bestämmelser får de endast behandla uppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att utföra tjänster i vårt namn eller på grund av rättsliga krav. Vi bestämmer på förhand exakt vilka rättigheter och skyldigheter våra tjänsteleverantörer har i samband med personuppgifter.
   Vi avslöjar eventuellt personuppgifter för en tredje part om detta måste ske på grund av lagstiftningen eller en rättslig process eller för att kunna leverera och förvalta våra produkter och tjänster. Dessutom är vi eventuellt skyldiga att överföra dessa uppgifter till rättsliga myndigheter eller andra tillsynsmyndigheter. Om vissa uppgifter måste överföras på grund av ett samarbete och således för att kunna leverera tjänster till dig från CASIO, eller om du ger ditt medgivande, har vi också rätt att avslöja personuppgifter. Det är vanligtvis inte heller möjligt att undvika att uppgifterna avslöjas vid revisioner.
  • Webbhosting
   Vår webbsida och därmed även ditt användarkonto har en extern tjänsteleverantör som host. Mer information om vår tjänsteleverantör finns här: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Vår tjänsteleverantör får endast tillgång till dina personuppgifter inom ramen för våra instruktioner (bearbetning enligt avtal). Vår tjänsteleverantör vidtar också stränga tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår partner överför inte dina personuppgifter till en tredje part om inte detta krävs för att leverera den avtalade tjänsten eller om tjänsteleverantören är skyldig till detta enligt lagen eller på giltig och obligatorisk uppmaning från en regerings- eller regleringsmyndighet. De personuppgifter som överförs vid dylika tillfällen begränsas till ett minimum. Vår tjänsteleverantör sparar all information på servrar endast i Tyskland.
   Vår tjänsteleverantör måste följa våra instruktioner och begränsas av strikta avtalsbestämmelser när det gäller behandling av personuppgifter. Enligt dessa bestämmelser får tjänsteleverantören endast behandla uppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att utföra tjänster i vårt namn eller på grund av rättsliga krav. Vi bestämmer på förhand exakt vilka rättigheter och skyldigheter vår tjänsteleverantör har i samband med personuppgifter.
   Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är artikel 6 paragraf 1 f GDPR. Syftet med databearbetningen är att ge vår tjänsteleverantör möjlighet att använda sin egen server. Vår tjänsteleverantör sparar endast dina personuppgifter så länge detta krävs för att uppfylla syftet ovan.
  • Databasförvaltning
   Vi samarbetar med externa tjänsteleverantörer för funktionsutveckling och databasförvaltning. Mer information om vår tjänsteleverantör finns här: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Våra tjänsteleverantörer får endast tillgång till dina personuppgifter inom ramen för våra instruktioner (bearbetning enligt avtal). Våra tjänsteleverantörer vidtar också stränga tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår tjänsteleverantör överför inte dina personuppgifter till en tredje part om inte detta krävs för att leverera den avtalade tjänsten eller om vår tjänsteleverantör är skyldig till detta enligt lagen eller på giltig och obligatorisk uppmaning från en regerings- eller regleringsmyndighet. De personuppgifter som överförs vid dylika tillfällen begränsas till ett minimum.
   Vår tjänsteleverantör måste följa våra instruktioner och begränsas av strikta avtalsbestämmelser när det gäller behandling av personuppgifter. Enligt dessa bestämmelser får tjänsteleverantören endast behandla uppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att utföra tjänster i vårt namn eller på grund av rättsliga krav. Vi bestämmer på förhand exakt vilka rättigheter och skyldigheter våra tjänsteleverantörer har i samband med personuppgifter.
   Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är artikel 6 paragraf 1 f GDPR. Syftet med databehandlingen är att vår tjänsteleverantör förvaltar vår databas åt oss. Vår tjänsteleverantör sparar endast dina personuppgifter så länge detta krävs för att uppfylla detta syfte.
 11. Säkerhetsstandarder
  CASIO tillämpar rimliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsstandarder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändringar eller förstörelse. Våra tjänsteleverantörer är skyldiga enligt avtal att skydda personuppgifternas integritet. Dessutom får de inte använda dessa uppgifter i syften som inte godkänts av oss.
 12. Ändringar av denna policy
  Vi uppdaterar eventuellt denna integritetspolicy vid vissa tillfällen. Därför rekommenderar vi att du läser igenom integritetspolicyn med jämna mellanrum, så att du känner till våra dataskyddsmetoder. Den senaste uppdateringen av integritetspolicyn genomfördes 14.05.2018.