CASIO PRO TREK – Outdoor- und Trekking-Uhren für Profis
 
 

Privacybeleid

 1. Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
  Voor CASIO Europe GmbH (hierna te noemen: "CASIO") is de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. In de privacyverklaring wordt beschreven hoe CASIO (hierna ook te noemen: "wij", "ons" en "onze") de via protrek.eu ("CASIO-website") verzamelde persoonsgegevens gebruikt en beschermt.
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die voor u persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals uw aanspreektitel, uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bankgegevens, uw creditcardnummer, uw IP-adres, etc. Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de EU en andere bepalingen van het telkens toepasselijke nationale recht inzake gegevensbescherming.
  Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op regelmatige basis vindt alleen plaats nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven of de verwerking van de gegevens middels wettelijke voorschriften is toegestaan. De onderstaande bepalingen informeren u telkens over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
  Indien wij voor individuele functies van ons aanbod of onze diensten gebruik maken van door ons gecontracteerde providers of uw gegevens voor reclame- of analysedoeleinden gebruiken, informeren wij u bovendien hieronder gedetailleerd over de respectievelijke procedures. Op die plaats informeren wij u ook over de vastgelegde criteria en de opslagduur. Ook informeren wij u over uw rechten met betrekking tot elke gegevensverwerking.
  Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze CASIO-website. Indien u via links op onze pagina's wordt doorverwezen naar websites van derden, informeer u dan daar over de respectievelijke wijze van omgaan met uw gegevens.
 2. Contactinformatie
  • Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke (CASIO)
   De verantwoordelijke voor het gegevensbeschermingsrecht in de zin van de AVG en alle andere toepasselijke EU-bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens is CASIO ("Verwerkingsverantwoordelijke"). Als u vragen, suggesties of kritiek hebt met betrekking tot de gegevensbescherming op onze website, neem dan contact op met:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Bondsrepubliek Duitsland
   info@casio.de
   Tel.: +49 (0)40-528 65-0
  • Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
   Elke betrokkene kan te allen tijde bij vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze bereikt u als volgt:

   CASIO Europe GmbH
   Gegevensbeschermingsfunctionaris
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Bondsrepubliek Duitsland
   Telefoon: +49 (0)40-528 65-0
   E-Mail: dataprotection@casio.de
 3. Toelichting op rechtsgrondslagen en de opslagduur
  • Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
   Indien wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van u opvragen, is artikel 6, lid 1, letter a AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
   Bij de verwerking van persoonsgegevens, die voor de nakoming van een overeenkomst met u noodzakelijk zijn, is artikel 6 lid 1 letter b AVG de desbetreffende rechtsgrondslag. Dat geldt ook voor verwerkingsprocessen die al in de aan de overeenkomst voorafgaande fase relevant zijn.
   Indien een verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een juridische verbintenis onzerzijds, dient artikel 6 lid 1 letter c AVG als rechtsgrondslag.
   Voor het geval dat van uw kant of bij een andere natuurlijke persoon vitale belangen in het gedrang komen, die een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6 lid 1 letter d AVG als rechtsgrondslag voor deze verwerking.
   Is de verwerking noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en wegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder dan ons gerechtvaardigd belang, dan dient artikel 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • Opslagduur en verwijdering van de gegevens
   De door ons verzamelde, verwerkte en opgeslagen persoonsgegevens worden door ons in principe niet langer bewaard dan voor het concrete doel van de opslag noodzakelijk is. Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is, worden uw gegevens gewist of geblokkeerd.
   Daarnaast kunnen Europese verordeningen, toepasselijke nationale wetten of andere voorschriften echter vereisen dat de door ons verwerkte gegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Als deze bewaartermijnen aflopen, zullen wij uw gegevens wissen of blokkeren.
 4. Uw rechten
  Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, bent u 'betrokkene' in de zin van de AVG. Als betrokkene komen u jegens CASIO de volgende rechten toe:
  • Recht op informatie over de verwerking
   In het kader van de wettelijke bepalingen kunt u te allen tijde bij ons opvragen of persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om informatie op te vragen over de omvang van de gegevensverwerking.
  • Recht op correctie
   U hebt het recht uw gegevens jegens CASIO te corrigeren en/of aan te vullen indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op beperking van de verwerking
   U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan de hieraan gestelde voorwaarden wordt voldaan.
  • Recht op verwijdering
   U kunt van CASIO eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, indien aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is.
  • Recht op informatie
   Hebt u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens CASIO doen gelden, dan is CASIO verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt in kennis te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of met onevenredig veel moeite gepaard gaat.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
   U hebt het recht op ontvangst van de door u aan CASIO verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder door CASIO te worden gehinderd met een ander bedrijf te delen, indien de voorwaarden hiervoor gegeven zijn.
  • Recht op verzet
   U hebt het recht om om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde tegen de op grond van artikel 6, lid 1, letter e of f AVG plaatsvindende verwerking van uw persoonsgegevens verzet aan te tekenen.
   Gevolg van het verzet is dat CASIO de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij CASIO kan aantonen dat er dwingende beschermenswaardige redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
   In het geval wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame. U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Bondsrepubliek Duitsland
   E-mail: info@casio.de
  • Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake de bescherming persoonsgegevens
   Indien u een toestemmingsverklaring inzake de bescherming persoonsgegevens hebt afgegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van die toestemming tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden onverlet.
  • Recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit
   Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
 5. Bezoek van onze website en het aanmaken van logbestanden
  Telkens wanneer u onze CASIO-website opvraagt, registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van uw computersysteem.
  Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:
  • informatie over uw browsertype
  • informatie over uw besturingssysteem
  • informatie over uw internetprovider
  • uw IP-adres
  • datum en tijdstip van uw bezoek op onze pagina
  • informatie over de website van waaruit uw systeem onze website bezoekt
  • informatie over de website die door uw systeem over onze website wordt opgevraagd.
  De genoemde gegevens, die wij over u verzamelen, worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, letter f AVG.
  Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en tijdelijk opslaan van bovenstaande gegevens, aangezien de tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem noodzakelijk is om de website aan uw computer te kunnen leveren. Zolang u op onze website surft, moet uw IP-adres voor de duur van de sessie worden opgeslagen.
  De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. De logbestanden worden niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.
  De gegevens worden gewist of versleuteld, zodat ze niet meer aan u kunnen worden toegewezen zodra ze niet meer nodig zijn voor het hier vermelde doel. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden de gegevens na zeven dagen gewist.
 6. Gebruik van cookies en marketingmaatregelen
  Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij het gebruik van onze CASIO-website verschillende soorten cookies gebruikt en op uw computer opgeslagen.

  Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele eindapparaten worden opgeslagen als u onze CASIO-websites bezoekt. Wij ontvangen door het plaatsen van de cookies uiteenlopende informatie.

  Alle informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.

  Via deze CASIO-website worden bovendien door een derde partij (d.w.z.niet door CASIO) cookies van externe aanbieders op uw computer gezet. Hoewel wij derden toegang verlenen tot de website, hebben wij echter geen controle over de ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot de cookie, noch kunnen wij toegang krijgen tot de gegevens. Deze informatie wordt volledig door de betreffende derde partij in overeenstemming met de respectievelijke privacyverklaring verstrekt.

  • Google Analytics
   Deze CASIO-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. De leverancier daarvan is Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Dat doen wij om het gebruikersgedrag te analyseren, om zodoende onze website en onze reclame te optimaliseren. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van onze CASIO-website wordt naar de servers van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

   Op onze CASIO-website wordt Google Analytics met actief IP-anonimiseren gebruikt. Dat betekent dat je IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie en binnen de bij de Europese Economische Ruimte ('EER') aangesloten staten wordt ingekort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
   Google heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Daarnaast hebben wij met Google een opdrachtverwerkingscontract met zogenaamde modelbepalingen afgesloten, waarin Google zich verplicht de gebruikersgegevens alleen volgens onze aanwijzingen en ter voldoening aan het Europees gegevensveiligheidsniveau te verwerken.
   Google gebruikt deze gegevens in opdracht van de beheerder van de CASIO-website, om je gebruik van ons online aanbod te analyseren, om rapporten voor de websitebeheerder te maken aangaande de website-activiteit en om met internetgebruik verbonden diensten aan te bieden.

   De rechtvaardiging van het gebruik van Google Analytics vloeit voort uit Art. 6 lid 1 a) van de AVG, in zoverre je daartoe toestemming hebt gegeven bij het bezoek aan de CASIO-website. Je kunt je toestemming te allen tijde weer intrekken (zonder terugwerkende kracht). Wij zullen je gegevens slechts zolang verwerken als nodig is voor de doelstelling van het verzamelen van de gegevens (in dit geval voor het maken van statistieken en de analyse ervan). De door ons verzonden en met cookies, gebruikersidentificaties (bijv. user-ID) of reclame-ID’s verbonden gegevens worden daarom na 14 maanden automatisch gewist.
   Meer informatie over de opt-out-mogelijkheden lees je in ons cookiebeleid.

   Meer informatie over Google Analytics en het gebruik van daarmee gegenereerde gegevens vind je in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Google: https://policies.google.com/privacy, of onder: https://www.google.de/analytics/terms/de.html.
  • Google Remarketing
   De CASIO-website maakt gebruik van de functies van Google Remarketing. Dit gebeurt evt. ook in combinatie met de niet-apparatuurgebonden functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA ("Google").

   Google Remarketing gebruikt cookies om u op uw persoonlijke interesses afgestemde reclame te laten zien. De tool verzamelt en verwerkt uw verkorte IP-adres evenals de cookie-ID en gebruikersgegevens van de CASIO-website, zodat CASIO u gerichte productadviezen en interessespecifieke reclame kan toezenden. Samen met Google AdWords en Google DoubleClick worden de in Google Analytics Remarketing aangemaakte reclame-doelgroepen met de niet-apparatuurgebonden functies van Google AdWords en Google DoubleClick gekoppeld. Op deze manier kunnen interessespecifieke, gepersonaliseerde reclameboodschappen die afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast ook op een ander eindapparaat van u (bijv. tablet of pc) worden weergegeven. Verder kunnen wij via de DoubleClick Floodlight-cookie traceren of u bepaalde acties op onze website uitvoert nadat u een van onze display/video-weergaven op Google of op een ander platform via DoubleClick hebt opgevraagd of hierop hebt geklikt (Conversion-Tracking).

   Hebt u een desbetreffende toestemming verleend, dan koppelt Google daarvoor uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk eindapparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven.

   De verwerking van de verzamelde gegevens in uw Google-account gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). Nadere informatie vindt u op https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en, https://www.google.de/doubleclick en in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/. Google heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  • Google Web Fonts
   Deze site gebruikt zogenaamde web-fonts ten behoeve van de eenduidige presentatie van lettertypes, die door Google beschikbaar worden gesteld. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er vindt daarbij geen koppeling met de servers van Google plaats.

   Meer informatie en de geldende privacybepalingen van Google zijn te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook
   De CASIO website maakt gebruik van de zgn. „Facebook-pixel“ van het sociale netwerk Facebook dat door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ofwel als u in de EU gevestigd bent Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt gerund („Facebook“).
   Facebook is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

   Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook enerzijds mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. „Facebook-Ads“) te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons weergegeven Facebook-ads alleen aan die Facebook-gebruikers te laten zien welke ook belangstelling voor ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die aan de hand van de bezochte websites worden bepaald) die wij naar Facebook sturen (zgn. „Custom Audiences“). Met behulp van de Facebook-pixel willen we ook graag garanderen dat onze Facebook-ads overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en niet storend zijn. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen, door te laten zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen na het klikken op een Facebook-advertentie (zgn. „Conversion“).

   Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy. Zo ook algemene informatie over de weergave van Facebook-ads in de richtlijn voor het gebruik van persoonsgegevens van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en de werking ervan vindt u in de helpfunctie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

   De verwerking van de door de Facebook-pixel verzamelde persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming, art. 6 lid 1 letter a AVG.
  • Youtube
   Deze CASIO-website gebruikt voor de integratie van video's de aanbieder YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normaliter wordt al bij het opvragen van een pagina met ingebedde video's uw IP-adres naar YouTube gestuurd worden er cookies op uw computer geïnstalleerd. We hebben onze YouTube-video's echter geïntegreerd met de uitgebreide privacy-modus (in dat geval neemt YouTube nog steeds contact op met de dienst Double Click van Google, maar volgens het privacybeleid van Google worden persoonlijke gegevens daarbij niet geanalyseerd). Daardoor wordt door YouTube geen informatie over de bezoekers meer opgeslagen. Pas wanneer u de video aanklikt, worden er door YouTube cookies geplaatst. Daarbij worden uw cookie-ID, IP-adres, apparaatinformatie, geodata en uw gebruiksgedrag naar YouTube verzonden en YouTube wordt ervan op de hoogte gesteld dat u de video hebt bekeken. Als u bent ingelogd bij YouTube, wordt deze informatie ook gekoppeld aan uw gebruikersaccount (u kunt dit voorkomen door uit te loggen bij YouTube voordat u de video opvraagt). YouTube gebruikt deze informatie om u gericht reclame op de Google-websites te kunnen presenteren. Nadere informatie kunt u ontlenen aan de privacyverklaring van YouTube op https://support.google.com/youtube/answer/7585465?hl=de.

   De juridische grondslag van de verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen bij de verspreiding van de contents van onze website conf. art. 6 lid 1 letter f AVG. Op verzoek verstrekken wij u graag de informatie waarop de belangenafweging is gebaseerd.

 7. Newsletter
  Op de CASIO-website hebt u de mogelijkheid om een gratis abonnement op onze Newsletter te nemen. De gegevens die u bij de aanmelding voor de Newsletter in het invoerscherm invult, worden aan ons doorgegeven. Dat zijn doorgaans:
  • uw e-mailadres
  • uw naam
  • uw land van herkomst
  Uw e-mailadres hebben wij nodig om u de Newsletter toe te zenden. Alle overige door u verstrekte informatie is vrijwillig.
  Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat we u na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de toezending van de Newsletter wenst. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij telkens de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw aanmelding te kunnen aantonen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te achterhalen.
  Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres en de andere gegevens op om u de Newsletter toe te kunnen sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Wij wissen uw gegevens zodra u het abonnement op de Newsletter hebt beëindigd of zodra dit wordt beëindigd.
  U kunt het abonnement op de Newsletter te allen tijde opzeggen door uw toestemming te herroepen. In elke aan u verzonden Newsletter bevindt zich een link waarop u kunt klikken om u automatisch uit te schrijven. U hebt echter ook de mogelijkheid om een e-mail te sturen naar newsletter@casio.de of een bericht naar de in deze privacyverklaring hierboven genoemde Verwerkingsverantwoordelijke.
 8. Productservice en reparatie
  Je hebt de mogelijkheid om je CASIO-producten bij ons te laten repareren. Houd er hierbij rekening mee dat onze medewerkers of medewerkers van onze servicepartners in het kader van de uitvoering van deze diensten eventueel de op je apparaat opgeslagen gegevens kunnen inzien. De gegevens die op het opgestuurde product zijn opgeslagen, worden noch door CASIO noch door onze servicepartners verder verwerkt.
 9. Openbaarmaking van gegevens jegens derden
  • Uitgangspunten
   We zullen uw persoonsgegevens in het algemeen enkel binnen het kader van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners, relaties, gelieerde bedrijven en andere derden.
   Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan door ons ingeschakelde dienstverleners en deze verplichten namens ons diensten te verlenen (verwerking in opdracht). Dergelijke dienstverleners kunnen gelieerde bedrijven van CASIO of externe dienstverleners zijn. Daarbij houden wij ons aan de strenge toepasselijke nationale en Europese bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. De dienstverleners zijn onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben met betrekking tot persoonsgegevens.
   Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij wanneer dit wettelijk of gerechtelijk vereist is of om onze producten en diensten te leveren en te beheren. Bovendien kunnen we verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een wetshandhavingsinstantie of een andere autoriteit. Als het doorgeven van informatie voor de samenwerking en daarmee het beschikbaar stellen van services door CASIO jegens u noodzakelijk is of verklaart u dat u hiermee instemt, dan zijn wij eveneens bevoegd om gegevens te onthullen. Ook als er belastingcontroles hangende zijn, is openheid gewoonlijk onvermijdelijk.
  • Webhosting
   Onze website en daarmee ook uw gebruikersaccount wordt gehost bij een externe provider. Nadere informatie over onze provider vindt u hier: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Onze provider heeft alleen toegang tot uw gegevens binnen het kader van onze instructies (verwerking in opdracht). Ook onze provider neemt strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze partner zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of onze provider dit moet doen in overeenstemming met de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt. Onze provider slaat alle informatie uitsluitend op servers in Duitsland op.
   Onze provider is onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze provider moet hebben met betrekking tot persoonsgegevens.
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het doel van de gegevensverwerking is daarin gelegen dat onze provider ons de mogelijkheid biedt om van zijn servers gebruik te maken. Onze provider bewaart uw gegevens alleen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.
  • Database-onderhoud
   Voor de ontwikkeling van toepassingen en het onderhouden van databases werken wij samen met externe providers. Nadere informatie over onze provider vindt u hier: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   De providers hebben alleen toegang tot de gegevens binnen het kader van onze instructies (verwerking in opdracht). Ook onze providers nemen strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze providers zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of onze dienstverleners dit moeten doen ter naleving van de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt.
   Onze providers zijn onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben met betrekking tot persoonsgegevens.
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het doel van de gegevensverwerking is erin gelegen dat onze providers onze databases voor ons onderhouden. Onze providers bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.
 10. Veiligheidsstandaards
  CASIO heeft passende fysieke, technische en administratieve veiligheidsstandaards geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Onze providers zijn contractueel verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Bovendien mogen zij de gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet door ons zijn goedgekeurd.
 11. Wijzigingen van deze verklaring
  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Wij adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, zodat u vertrouwd bent met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst op 14.05.2018 bijgewerkt.